Zamawianie

Zamawiane zaklęcie
Magia

Zamawianie zaklęcia to w folklorze tradycyjnym zwyczaj, mający postać formuły słownej najczęściej połączonej z gestem. Praktyka ta wiąże się z obecnością w kulturze ludowej wiary w sprawczą moc słowa i jest charakterystycznym przejawem myślenia magicznego. Ów zwyczaj stosowany był w medycynie tradycyjnej i magii, ale także używano go w kontekście odczyniania uroków, praktykach wegetacyjnych, aspekcie agrarnym i miłosnym.

Wiara w działanie skuteczności zaklęć wiąże się bezpośrednio z przeświadczeniem, że za pomocą odpowiednich słów człowiek zdolny jest do kreowania rzeczywistości, w której żyje. Wyobrażenie to jest specyficzne dla folkloru słowiańskiego i wynika z potrzeby zapanowania nad nieprzewidywalnością ludzkiej egzystencji. Nadawanie formułom słownym sił sprawczych i wiara ich działanie jest próbą radzenia sobie z tym co uznać można by za szeroko pojęty przypadek. Przejawia się ona między innymi w zamawianiu i w jego obrębie mamy do czynienia z działaniem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Czynność ta przyjmuje charakter intencji zamawiającego (rzucającego zaklęcie) i określa cel w jakim jest stosowana.

Cele, dla których stosowano zamawianie

Przeciwdziałanie złu
Stosowane w tym celu zaklęcia miały na celu uchronienie przed chorobami, szeroko pojętym nieszczęściami, demonami a także złym urokami i czarami. Przykładem tak zastosowanego zaklęcia jest formuła „Zgiń, przepadnij” połączona z powtórzonym kilkukrotnie znakiem krzyża, efektem takiego zabiegu miało być odpędzenie złych duchów.

Pożytki
W kontekście tej intencji działanie zaklinania dotyczyło głównie dobrej pogody i urodzaju. Przykładowo podczas Wigilii wymawiano w tym celu formułę „Wij się groszku”.

Szkody
W folklorze mamy do czynienia z przeświadczeniem, że poprzez zamawianie można wyrządzić szkodę. Wierzono, że zaklęcia te rzucają najczęściej czarownice – ponieważ ich skutek był dla ludności negatywny. Dowodem na to może być zaklęcie „Biorę pożytek”, poprzez który odbierane miało być mleko krowom sąsiadów.

Kara/sankcja
Za pomocą zaklęcia można było, według myślenia magicznego, także kogoś przeklinać w celu nałożenia na tą osobę kary. Mogła mieć ona charakter zarówno religijny jak i rodzinny. Najbardziej znanym przykładem takiego użycia jest formuła „Przeklinam cię” czy „Wyklinam cię”.

Osoby praktykujące zamawianie nazywano często takimi określeniami jak guślarze czy szeptuchy. O praktykowanie zaklęć negatywny często posądzano osoby określane jako czarownice.

Wierzenia hawajskie
Magia
Huna

Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedom Longa opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeń hawajskich. „Huna” w języku hawajskim znaczy „tajemnica” Max Long podczas pracy w jednej z hawajskich szkół, przez przypadek, zetknął się z miejscowymi praktykami magicznymi. Następnie w celu bliższego ich poznania spędził znaczną część życia na poszukiwaniach …

Karzełki i skrzaty
Magia
Duchy domowe

Duchy domowe to według dawnych wierzeń ludowych istoty nadprzyrodzone zamieszkujące w każdym domu. Wiara ta miała swe zakorzenienie w kulcie przodków, którzy nawet po śmierci pozostawali blisko swoich siedzib: grzebano ich w otoczeniu domu lub nawet pod podłogą izby. Duchy domowe dzielono na dwie kategorie: przyjazne i niebezpieczne. Rola niektórych …

Indyjska joga
Magia
Hathajoga

Hathajoga to tradycja indyjskiej jogi, bazująca głównie na pozycjach ciała asana, sześciu procesach oczyszczających krija oraz na kontroli oddechu (pranajama). Słowo hatha znaczy siła. Wyrazu tego używa się jako przysłówka w sensie „przemocą” lub „wbrew czyjejś woli”. Słowo to składa się z dwóch członów ha oznaczającego słońce i tha oznaczającego …